亚洲真人百家乐|百家乐国际娱乐场开户注册|
GREEK
ΑΡΧΙΚ? > Προ??ντα > Ηλιακ? Γν?ση
Ηλιακ? Γν?ση
Γιατ? Ηλιακ? Εν?ργεια;
Μερικ? βασικ? στοιχε?α για την ηλιακ? εν?ργεια υπογραμμ?ζουν τη σημαντικ?τητα και το δυναμικ? της για την επ?λυση της κρ?σης της κλιματικ?ς αλλαγ?ς:
1.Ο ?λιος διαθ?τει επ?ρκεια για την παροχ? της Γης με εν?ργεια για ?λλα π?ντε δισεκατομμ?ρια χρ?νια και, κ?θε 15 λεπτ?, εκπ?μπει περισσ?τερη εν?ργεια απ? ?, τι ο πληθυσμ?ς της γης χρησιμοποιε? σε ?ναν ολ?κληρο χρ?νο.
2.Η Γη δ?χεται μ?νο το ?μισυ του εν?ς δισεκατομμυριοστο? της  ακτινοβολ?ας της εν?ργεια του ?λιου, αλλ? σε λ?γες μ?ρες πα?ρνει τ?σο πολ? ζ?στη και το φως απ? αυτ? την εν?ργεια ακτινοβολ?ας που θα μπορο?σαν να παραχθο?ν μ?νο απ? την κα?ση ?λου του πετρελα?ου, του ?νθρακα και του ξ?λο που υπ?ρχουν στον πλαν?τη.
3.Ο ?λιος αντιπροσωπε?ει το 99,8% της συνολικ?ς μ?ζας του ηλιακο? μας συστ?ματος, η θερμοκρασ?α της επιφ?νειας ε?ναι 6000 º C, και η συνολικ? εν?ργεια του θα μπορο?σε να λι?σει ?να παγ?κι το μ?γεθος του πλαν?τη Γη μ?σα σε μ?λις 30 λεπτ?.
4.Σε ολο τον πλαν?τη, υπ?ρχουν περ?που δ?ο δισεκατομμ?ρια ?νθρωποι οι οπο?οι ε?ναι χωρ?ς ηλεκτρικ? ρε?μα. Για αυτο?ς τους πληθυσμο?ς ε?ναι πιο οικονομικ? βι?σιμη η εγκατ?σταση ηλιακ?ν συλλεκτ?ν απ? το να επεκταθο?ν τα ?δη διαθ?σιμα δ?κτυα ηλεκτρικ?ς εν?ργειας.
5. Η Αξιοπο?ηση της ηλιακ?ς εν?ργειας μπορε? να αποκομ?σει σημαντικ? οφ?λη για τα ιδι?τες , επιχειρ?σεις, ?σο και για τις κυβερν?σεις.
Οι επιχειρ?σεις σε ?λο τον κ?σμο μπορο?ν να χρησιμοποιο?ν την ηλιακ? εν?ργεια για να μει?σουν τον κ?νδυνο των πτητικ?ν και η α?ξηση των τιμ?ν των ορυκτ?ν καυσ?μων, μει?νοντας ?τσι ? σταθεροποι?ντας τις λειτουργικ?ς δαπ?νες. Αυτ? ισχ?ει ιδια?τερα εκε? ?που οι κυβερν?σεις ?χουν προχωρ?σει σε φ?ρο εκπομπ?ν διοξειδ?ου του ?νθρακα. Επιπλ?ον, ορισμ?νες κυβερν?σεις προσφ?ρουν κ?νητρα και εκπτ?σεις για την α?ξηση της χρ?σης ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργειας καθ?ς ?τσι μει?νονται και οι κ?νδυνοι και τα κ?στη απ? τις διακοπ?ς του ρε?ματος. Επιπλ?ον, οι επιχειρ?σεις μπορο?ν να ενισχ?σουν τις σχ?σεις με τους πελ?τες και την κοιν?τητα, δε?χνοντας ενδιαφ?ρον για θ?ματα που σχετ?ζονται με το κλ?μα με τη χρ?ση καθαρ?ς εν?ργειας.
Οι κυβερν?σεις σε ?λο τον κ?σμο ενδιαφ?ρονατι για το περιβ?λλον και την παροχ? καθαρο? α?ρα για τους πολ?τες τους καθ?ς και για τις μελλοντικ?ς γενι?ς. Επιπλ?ον, οι πιθαν?ς ελλε?ψεις των ορυκτ?ν καυσ?μων μπορε? να ε?ναι ολ?θριες για τις οικονομ?ες του κ?σμου.
Οι ?νθρωποι σε ?λο τον κ?σμο ανησυχο?ν για ?να καθαρ?τερο πλαν?τη για τα παιδι? τους και τις μελλοντικ?ς γενε?ς καθ?ς και για οικονομικο?ς λ?γους αφου οι συμβατικ?ς πηγ?ς εν?ργειας εξαντλο?νται και γ?νονται ?λο και πιο δαπανηρ?ς.


Υπερθ?ρμανση του πλαν?τη - γιατ? ε?ναι σημαντικ?
Η κλιματικ? αλλαγ? ε?ναι μια ραγδα?ως αναπτυσσ?μενη κρ?ση που απειλε? εκατομμ?ρια φυτ? και ζ?α αλλ? και το περιβ?λλον, σ?μφωνα με κορυφα?ους διεθνε?ς επιστ?μονες.
Η διακυβερνητικ? επιτροπ? για την κλιματικ? αλλαγ? - Μια ομ?δα απ? επιστ?μονες διεθνο?ς φ?μης, οι οπο?οι παρ?χουν ?γκυρες συμβουλ?ς σχετικ? με την αλλαγ? του κλ?ματος προβλ?πουν δραστικ?ς αρνητικ?ς επιπτ?σεις στο περιβ?λλον, ε?ν οι αλλαγ?ς συνεχ?στο?ν στα τρ?χοντα επ?πεδ?. Αυτ?ς οι αρνητικ?ς συν?πειες περιλαμβ?νουν:
- Α?ξηση της εξαφ?νισης ?ως και του 30% των φυσικ?ν ειδ?ν στον κ?σμο μ?χρι το 2020 με συνολικ? εξαφ?νιση του 40% των ειδ?ν του πλαν?τη μ?χρι το 2080.
- Α?ξηση των φυσικ?ν καταστροφ?ν, ?πως πυρκαγι?ς πλημμ?ρες και καταιγ?δες.
- Μεγαλ?τερη ποσοστ? θνησιμ?τητας απ? τα κ?ματα κα?σωνα, πλημμ?ρες και ξηρασ?ες.
- Καταστροφ? των κοραλλιογεν?ν υφ?λων στους ωκεανο?ς του κ?σμου.
- Το λι?σιμο των πολικ?ν περιοχ?ν, η α?ξηση της στ?θμης της θ?λασσας κατ? 13 με 20 μ?τρα με αποτ?λεσμα μ?ζες γης να καλ?πτεται απ? νερ?.
- Η κλιματικ? αλλαγ? θα οδηγ?σει σε α?ξηση της πε?νας και του θαν?του για εκατομμ?ρια ανθρ?πους στον πλαν?τη, ως αποτ?λεσμα των αλλαγ?ν στην παραγωγ? τροφ?μων απ? την απ?λεια ε?φορων εδαφ?ν.

Η αλλαγ? του κλ?ματος προκαλε?ται απ? τη συσσ?ρευση διοξειδ?ου του ?νθρακα και ?λλων αερ?ων του θερμοκηπ?ου. Στην ατμ?σφαιρα, το διοξε?διο του ?νθρακα παρ?γεται απ? τις ανθρ?πινες δραστηρι?τητες, ?πως η βιομηχανικ? επεξεργασ?α, ?που τα ορυκτ? κα?σιμα χρησιμοποιο?νται ως πηγ? εν?ργειας. Επιπλ?ον, η καταστροφ? των δασ?ν του κ?σμου, η οπο?α βοηθ? στην απομ?κρυνση του διοξειδ?ου του ?νθρακα απ? την ατμ?σφαιρα μει?νονται σε ανησυχητικ? ρυθμ?.
Για την αντιμετ?πιση της κλιματικ?ς αλλαγ?ς, η παγκ?σμια κοιν?τητα πρ?πει να κ?νει δραματικ?ς αλλαγ?ς για τη με?ωση των εκπομπ?ν αερ?ων με την απομ?κρυνση απ? τις παραδοσιακ?ς πηγ?ς εν?ργειας και την εισαγωγ? περισσ?τερων ανανε?σιμων και φιλικ?ν προς το περιβ?λλον πηγ?ν εν?ργειας. Δ?σμευση απ? τις κυβερν?σεις, τις επιχειρ?σεις και τα ?τομα απαιτε?ται για την αναστροφ? των αρνητικ?ν συνεπει?ν απ? τη χρ?ση εν?ργειας απ? ορυκτ? κα?σιμα. Στην Worldwide Energy and Manufacturing, ε?μαστε αποφασισμ?νοι να ευαισθητοποιηθο?με σε θ?ματα κλιματικ?ς αλλαγ?ς και να βοηθ?σουμε την παγκ?σμια κοιν?τητα να κατανο?σει τη σημασ?α της ηλιακ?ς εν?ργειας στη με?ωση των εκπομπ?ν διοξειδ?ου του ?νθρακα. Επιθυμο?με να συνεργαστο?με με την ευρ?τερη κοιν?τητα για την παροχ? μιας πηγ?ς εν?ργειας που να ε?ναι αποτελεσματικ?, προσιτ?, αξι?πιστη και καθαρ? για το ?φελος ?λων.
Επικοινων?στε μαζ? μα?
  • E-mail: [email protected]

Copyright ? Amerisolar All Rights Reserved      

Top
亚洲真人百家乐
258彩票网群 麻将的基本打法图解 极速快乐十分走势图表 中国福彩双色球规则 内蒙古十一选五 网络上怎么赚钱是真的吗 981棋牌能提现吗 乒乓球世界排名 时时彩历史记录导出 nba数据库新浪体育